top of page

Condicions particulars de reserva

                                     Condicions particulars de la reserva

- PREUS. El preu de l'allotjament es farà fraccionat en dues vegades: un 50% al fer la reserva i el 50% restant 3 dies abans d'entrar a l'allotjament sempre mitjançant transferència bancària i una setmana abans d'entrar a l'allotjament en el cas de dates especials. (En el cas de setmanes senceres els pagaments s'efectuaran d'un 25% al fer la reserva i el 75% restant dues setmanes abans d'entrar a l'allotjament)

- El nombre de persones que pernoctin a l'allotjament ha de ser exactament el mateix que el número indicat al justificant de reserva tant de persones adultes com de menors d'edat

 No estan permesos animals de companyia sense el coneixement i consentiment previ del propietari i en cas que així s'hagi acordat al fer la reserva, no es podrà deixar l'animal sol dins de la casa ni tampoc a la terrassa.

-No estan permeses les races d'animals considerats potencialment perillosos. En cas que s'hagi acordat amb el propietari poder-los portar, caldrà que vagin sempre amb el morrió posat mentre estiguin al jardí o fora del mateix

-VALIDESA DE LA RESERVA. La reserva només serà vàlida amb el justificant de reserva enviat per e-mail per Cal Teulats TR juntament amb el justificant acreditatiu del pagament total de la mateixa

- CANCEL·LACIÓ DE RESERVA. En cas de que l'usuari vulgui cancel·lar o anular la reserva efectuada, ho haurà de comunicar a Cal Teulats TR per e-mail, si bé perdrà les següents quantitats sobre la paga i senyal entregada, en concepte d'indemnització pels danys i perjudicis causats per treballs de gestió i comunicació i falta d'oportunitat de lloguer de l'allotjament:

a/ Pèrdua d'un 50% de la paga i senyal sempre, com a indemnització pels treballs de gestió de reserva i anulació

b/ Pèrdua d'un 100% de la paga i senyal si l'avís de cancel·lació és rebut amb menys de 60 dies naturals d'antelació a la data d'entrada acordada

- MODIFICACIONS DE LA RESERVA CONFIRMADA. Només s'acceptaran modificacions en la reserva confirmada en els següents casos:

a/ Si la modificació implica canvis de dates només es prodrà variar si hi ha disponibilitat de les dates i sempre que es sol·liciti mitjançant e-mail a Cal Teulats TR i sempre amb 60 dies d'antelació a la reserva confirmada

Per qualsevol altre motiu de modificació caldrà contactar directament amb Cal Teulats TR i pactar els canvis en cada cas

-   HORARIS D'ENTRADA I SORTIDA. Es respectaran els horaris d'entrada i sortida que estan estipulats a la web de la casa rural i especialment en el cas de setmanes senceres per facilitar-ne la neteja per l'entrada dels propers hostes. En cas de voler uns horaris diferents, es demanarà al fer la reserva i si el propietari ho considera possible, quedarà anotat al justificant de reserva.

 - Si necessiteu un contracte d'arrendament vacacional o voleu unes condicions particulars, podeu posar-vos directement en contacte amb nosaltres i en podem parlar

                                                 RESPOSABILITATS EXCLOSES

-  Robatoris, pèrdues o danys que puguin patir els clients durant la seva estada

-  Talls del subministrament de llum, aigua o xarxa internet

-  L’averia de qualsevol aparell que formi part de l’allotjament s’ha de comunicar immediatament per poder efectuar l’avís al servei tècnic pertinent, però la no assistència per part del servei tècnic no serà motiu de cap indemnització

-  Obres que l’ajuntament o altres empreses alienes a la casa rural realitzin als voltants i puguin afectar el normal desenvolupament de l’estada del client

-  Qualsevol tipus de causa major, natural o similar que impedeixi el gaudi de les instal·lacions de la casa rural

                                                                       NORMATIVA D'ÚS INTERN

              La formalització de la reserva implica l'acceptació i compliment de les següents condicions:

 • Respectar en tot moment les regles de bona convivència i higiene i complir les obligacions del Reglament d'ús o Règim interior d'obligat compliment.

 • Comunicar qualsevol anomalia, dany o situació detectada de risc a l'immoble o instal·lacions. En el cas que es produís algun desperfecte el titular de la reserva haurà de comunicar-ho a la direcció i sempre abans de la sortida de l’establiment, per evitar mal entesos. El client haurà d'abonar el cost del desperfecte.

 • La casa és un espai lliure de fum. Segons la llei 42/2010 i per raons de seguretat, està completament prohibit fumar a l'interior de la casa, així com tampoc tirar burilles a l'exterior, trobareu cendrers a la terrassa i al cobert de la barbacoa, és bo conservar  la natura perquè en puguem gaudir tots plegats. Mirar de tenir els entorns nets és agradable per a tothom.

 • Deixar l'allotjament en el mateix bon estat d'ordre i neteja que en el moment de l´arribada. La vaixella haurà d'estar neta i endreçada. S'haurà d'haver recollit selectivament la brossa (paper, plàstic, vidre, olis, piles i bateries, orgànica i la general de rebuig) i haver-la dipositat en els respectius contenidors, aquí fora trobareu tres contenidors : un és per les deixalles vàries, l'altre és pel cartró,  llaunes i envasos    i   el tercer és pel vidre. Les deixalles orgàniques s'hauran de dipositar al compostador que tenim al fons del parking. La nevera i el congelador hauran de quedar buits, nets i sense restes de menjar i/o begudes. Els llençols i tovalloles que s'hagin utilitzat caldrà dipositar-los recollits i sobre dels llits i les estovalles i draps bruts, damunt la taula de la cuina. Es tancaran els llums, portes i finestres de la casa.  

 • Caldrà apagar completament la barbacoa després de la seva utilització i NO utilitzar-la mai en cas de vent, encara que aquest sigui moderat. El foc ha d'estar sempre sota la vigilància d'un adult, qualsevol mal ús podria causar un dany irreparable ja que el risc d'incendi és elevat. En cas de sequera extrema tampoc es farà ús de la barbacoa. Per encendre-la caldrà utilitzar sempre carbó que caldrà portar sempre l'usuari
  No tireu les cendres al bosc o al camp, tenim una galleda expressa per deixar-les-hi, nosaltres ja la buidarem quan calgui.

 • La piscina funciona de juny a setembre, ambdós inclosos, ampliable segons les condicions meteorològiques. No està permesa l'entrada a menors de 14 anys sense estar acompanyats d'un adult. És obligatori la dutxa abans d'entrar a la piscina per tal que les cremes solars no quedin a l'aigua amb la consequent contaminació de la mateixa (la piscina funciona amb un clorador d'electròlisi salina). A partir de les 9 del vespre el personal autoritzat farà la neteja i manteniment de la piscina i per tant no es podrà utilitzar a partir d'aquella hora

 • És imprescindible vigilar els menors constantment, estan exclusivament sota la responsabilitat de pares, mares, tutors o adults responsables

 • S’estableix un suplement de 30,-€ per animal de companyia amb un màxim de 2 animals per grup allotjat. Cal recollir els excrements que l'animal pugui deixar en el perímetre de la casa. No està permès que els animals pugin sobre els sofàs o sobre els llits ni que quedin tancats sols a la casa o a la Terrassa. Tampoc està permès que es banyin a la piscina

 • En el cas de dur animals de companyia, cal que no traspassin el perímetre tancat dels nostres animals de granja per evitar enfrontaments entre ells. El titular de la reserva es fa responsable de controlar el comportament dels animals de companyia i assegurar la bona convivència amb els animals de la finca.

 • No estan permeses les races d'animals considerats potencialment perillosos. En cas que s'hagi acordat amb el propietari poder-los portar, caldrà que vagin sempre amb el morrió posat mentre estiguin al jardí o fora del mateix

 • El nombre de persones que pernoctin a l'allotjament ha de ser exactament el mateix indicat a l'e-mail amb el “justificant de la reserva”, així com el compliment de les especialitats que s´hi hagin establert quan a persones menors, discapacitades o animals domèstics i en cap moment hi podrà haver més persones que la capacitat legal màxima de la casa. L'incompliment d'aquests deures comportarà la cancel·lació automàtica de la reserva amb pèrdua total del preu abonat.

 • No estan permeses visites, sense el coneixement i consentiment previ del propietari, de persones no residents a l'allotjament ni tampoc la utilització de serveis comuns destinats exclusivament al titular de la reserva i al nombre d'acompanyants especificats.

 • No estan permeses les festes que sobrepassin el nombre de persones legalment permès 

 • Les tovalloles de bany, mantes, coixins i altre roba de l'interior, no es poden utilitzar fora de la casa. Les tovalloles per la piscina, caldrà portar-les cada usuari

 • En alguna ocasió, el propietari es reserva el dret a demanar una fiança per possibles danys i desperfectes que s'haurà d'abonar abans de l'entrada a la casa mitjançant transferència bancària i que es retornarà mitjançant transferència bancària 3 dies després de la sortida si no hi ha desperfectes i tot és correcte

 • Durant l´estada no està permès posar música o fer sorolls, tant a l'interior de la casa com a l'exterior, per sobre de 57 decibels de 07:00 a 22:00 i de 47 decibels de 22:00 a 07:00. No es permet celebrar festes que puguin malmetre l'allotjament o causar molèsties al veïnatge ni tampoc organitzar balls a l'interior de la casa. En tot cas, en aquells ajuntaments que les hagin aprovat, s'hauran de respectar les ordenances de sorolls, vibracions i bona convivència, en cas de ser més restrictives que les condicions generals, particulars i especials de la reserva.

 • Els cotxes: Només està permès entrar al recinte que pertany al jardí, davant la casa, per a efectuar la càrrega i descàrrega, després els cotxes s'hauran de deixar a la zona d'aparcament habilitada que tenim darrera del jardí. Les portes corredisses tant de la zona del jardí com de la zona d'aparcament hauran d'estar sempre tancades per tal d'evitar que els nostres animals de granja, que pasturen lliurement als nostres camps, puguin entrar dins el recinte del jardí o zona d'aparcament

L'USUARI RECONEIX QUE HA LLEGIT LES ANTERIORS CONDICIONS GENERALS, QUE N'HA PRES CONEIXEMENT I QUE LES ACCEPTA EN EL MOMENT DE FORMALITZAR LA RESERVA. AIXÍ MATEIX TAMBÉ ES FA RESPONSABLE DEL GRUP DE PERSONES QUE OCUPARÀ L'ALLOTJAMENT ARRENDAT DURANT LES DATES ESPECIFICADES 

bottom of page